Grant dla naukowców
Budowa domu

Grant dla naukowców

Narodowe Centrum Nauki planuje przekazać granty dla naukowców biorących udział w kolejnych edycjach konkursów organizowanych przez NCN. Finansowaniu mają podlegać m.in. pionierskie projekty z zakresu badań podstawowych, a wsparciu mają podlegać również nowe zespoły naukowe. Na granty przeznaczone mają być pokaźne środki finansowe. W puli jest aż 170 mln złotych.

Informacja o naborze do konkursu

NCN poinformowało o uruchomieniu naboru do kolejnej edycji konkursów MAESTRO oraz SONATA BIS. W ramach planowanych dotacji i grantów możliwe będzie uzyskanie środków na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, a także na zakup bądź też wytworzenie odpowiedniej aparatury naukowej. Granty mają pokryć również inne koszty związane z koniecznymi do poniesienia wydatkami. W ten sposób ma zostać zapewniona realizacja wszystkich działań badawczych.

Grant dla naukowców

Do kogo skierowany jest program MAESTRO?

Konkurs MAESTRO 13 jest zaadresowany do doświadczonych naukowców planujących przeprowadzanie istotnych dla rozwoju nauki badań, które będą wykraczać poza dotychczasowy stan wiedzy. Co więcej, kierownikiem projektu może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, która w ciągu ostatnich 10 lat zajmowała się kierowaniem co najmniej dwóch projektów badawczych wskazanych w drodze konkursu ogólnokrajowego bądź też międzynarodowego. Na realizację trzynastej edycji konkursu MAESTRO jest przeznaczone 20 mln złotych. Program ten skierowany jest przede wszystkim do osób mających duży dorobek naukowy.

SONATA BIS 11 dla nowych zespołów naukowych

Nieco inne zadanie stawiane jest jedenastej edycji konkursu SONATA BIS. W ramach tego konkursu finansowane są projekty mające na celu utworzenie zupełnie nowego zespołu badawczego. Kierownikiem projektu również może zostać osoba z tytułem naukowym doktora, ale tytuł ten powinna otrzymać w przedziale od 5 do 12 lat przed wystąpieniem o dotację. Wraz z wnioskiem konieczne jest przedstawienie wykazu od jednej do dziesięciu najważniejszych prac własnych, które zostały przyjęte do druku i opublikowane w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Budżet SONATA BIS 11 opiewa aż na 150 mln złotych.

Zobacz więcej podobnych postów